Podpora

Kryptografická architektura,
FAQ, dokumentace

Jak funguje Babelnet

Jak funguje Babelnet

Babelnet je platforma pro bezpečnou komunikaci. Umožňuje prostřednictvím mobilních zařízení i stolních počítačů se systémy iOS, Android, Windows a macOS bezpečně zasílat a ukládat zašifrované textové zprávy a dokumenty. Babelnet využívá kombinace nejlepších kryptografických algoritmů a protokolů, které chrání vaše informace před aktivním i pasivním útokem.

Schéma jak funguje Babelnet

Jak se šifruje?

Každá zpráva je šifrována standardním symetrickým algoritmem AES s jedinečným klíčem Message Key, který náhodně generuje aplikace Babelnet na zařízení odesilatele. Stejný klíč potřebuje i příjemce pro rozšifrování zprávy, proto je Message Key také zašifrován, tentokrát klíčem Contact Key, který sdílí odesilatel s příjemcem a připojen ke zprávě. Contact Key je spočítán příjemcem i odesilatelem s použitím standardního algoritmu Diffie-Hellman. Pro tento výpočet musí mít obě strany k dispozici ověřenou hodnotu veřejného klíče protistrany. Tyto veřejné klíče bezpečně distribuuje na všechna registrovaná zařízení firemní Babelnet Messaging Server.

Schéma jak se šifruje

Jak se posílají zprávy?

Zašifrované zprávy jsou odeslány na BMS k doručení. BMS upozorní příjemce na novou zprávu připravenou k doručení prostřednictvím push notifikací a umožní její vyzvednutí. Pokud zpráva obsahuje přílohy, jsou v přijaté zprávě umístěny ve formě náhledů odkazy na stažení těchto příloh. Správce může nastavit maximální dobu, po kterou jsou zprávy respektive přílohy uloženy na serveru a je možné je vyzvednout, po překročení této doby jsou automaticky smazány.

Aby bylo možné zasílat zprávy i příjemcům, kteří mají účty na jiných serverech, než odesilatel, implementuje Babelnet komunikaci mezi servery.

Schéma jak se posílají zprávy

Jak se ukládají zprávy?

Odeslané i doručené zprávy zůstávají na zařízeních uloženy v zašifrované formě, jejich šifrovací klíč Message Key je při uložení zašifrován pomocí individuálního klíče zařízení Device Key. Device Key je na každém zařízení náhodně vygenerován při instalaci aplikace Babelnet. Device Key je šifrován klíčem odvozeným z hesla Babelnet.

Pro zobrazení zpráv je nutné zadat heslo Babelnet, ze kterého se odvodí klíč, pomocí kterého se dočasně rozšifruje Device Key. S použitím Device Key je pak možné rozšifrovat Message Key jakékoli zprávy uložené v aplikaci Babelnet a následně rozšifrovat a zobrazit tuto zprávu.

Jak se brání útokům?

Bezpečná komunikace je založena nejen na šifrování přenášených zpráv, ale i na jejich autentizaci a kontrole integrity, aby příjemce získal jistotu, že data pocházejí od legitimního odesilatele a nebyla změněna útočníkem. K tomuto účelu je zpráva nejprve zašifrována a poté je výsledný šifrový text „podepsán“ pomocí algoritmu HMAC s vlastním autentizačním klíčem (Encrypt-then-Authenticate). Další ochranný mechanismus umožní detekovat aktivní útoky na zadržení nebo naopak znovu odeslání nezměněné zprávy (replay attack) pomocí číslování posloupností zpráv a konverzací.

Z jakých částí se skládá Babelnet

Babelnet Messaging Server

Srdcem systému je Babelnet Messaging Server (BMS). Tento server udržuje databázi účtů uživatelů a registrovaných zařízení, ověřuje a bezpečně uchovává veřejné klíče uživatelů a synchronizuje je na registrovaná zařízení. BMS je vybaven serverovým SSL certifikátem a poskytuje klientské licence pro zařízení uživatelů.

BMS zprostředkovává datovou komunikaci mezi zařízeními uživatelů, neuchovává ovšem žádné privátní ani tajné klíče a neúčastní se šifrování zpráv. V případě, že odesilatel nebo příjemce nejsou připojeni on-line, zajišťuje BMS zasílání notifikací a asynchronní doručení šifrovaných zpráv.

K BMS se všechna zařízení musí registrovat s využitím jednorázového hesla. Při registraci BMS získá a ověří veřejný klíč uživatele a synchronizuje jej na registrovaná zařízení ostatních uživatelů. Po dokončené registraci se zařízení připojují k serveru automaticky, bez zásahu uživatele.

Address Book

Babelnet poskytuje službu centrálního adresáře a uživatelských adresářů kontaktů. Kontakty jsou odesilatelé a příjemci zpráv, jejich veřejné klíče jsou základem kryptografického modelu pro šifrování zpráv.

Kontakty jsou organizovány do skupin, například podle organizační struktury, projektů nebo zákazníků. Každý kontakt může být členem libovolného množství skupin. Uživatelům lze nastavit práva pro vyhledávání kontaktů ve skupinách.

Uživatelské adresáře jsou vytvářeny na serveru a synchronizovány na všechna zařízení uživatele. Uživatelské adresáře eliminují extenzivní množství kontaktů, které by bylo nutné synchronizovat na lokální zařízení a současně umožňují efektivně vyhledávat a používat kontakty, s kterými se často komunikuje.

Babelnet Attachment Server

BMS je integrován s Babelnet Attachment Serverem (BAS), který zajišťuje dočasné uložení a asynchronní stažení šifrovaných dokumentů přiložených k zprávám. Možnost zasílání dokumentů ve formě příloh zprávy je volitelná, správce jí může povolit, nebo zakázat. Zprávy obsahují pouze metadata příloh, vlastní přílohy je nutné samostatně stáhnout na základě informací uvedených ve zprávě. BAS umožňuje nastavit maximální velikost příloh a maximální dobu pro jejich dočasné uložení.

Babelnet Messaging Gateway

Babelnet Messaging Gateway (BMG) je speciální proxy klient, určený pro automatické, softwarově řízené rozesílání šifrovaných zpráv a dokumentů. BMG je integrován s BMS, a poskytuje jednoduché REST API aplikacím třetích stran. Tyto aplikace se autentizují k BMG a bezpečným kanálem poskytují data k zašifrování a odeslání na libovolné zařízení s klientem Babelnet. BMG je ideální řešení pro automatické rozesílání šifrovaných zpráv, upozornění, dokumentů, jednorázových autentizačních hesel, výplatních lístků, údajů o proběhlých transakcích apod.

Babelnet Push Proxy

Mobilní zařízení se systémy iOS a Android umožňují příjem aplikačních push notifikací, které upozorňují na zprávu čekající na serveru na doručení, i když klientská aplikace Babelnet běží na pozadí, nebo není spuštěna.

Push notifikace jsou zařízením rozesílány v rámci infrastruktury Apple/Google notifikačních serverů.

Pro zasílání požadavků k rozeslání push notifikací prostřednictvím Apple/Google notifikačních serverů slouží Babelnet Push Notification Gateway. Zaslání požadavků je volitelné a správce je může povolit, nebo zakázat. Požadavek na zaslání push notifikace musí být elektronicky podepsán s použitím privátního klíče, který má k dispozici pouze Push Notification Gateway a certifikátu, který je registrován u Apple/Google notifikačních serverů.

V upozornění se neposílají žádné informace obsažené ve zprávě, pouze oznámení, že BMS má zprávu k doručení. Použití upozornění je nepovinné, pokud není nastaveno, může být doručení zpráv zpožděno.

Klienti Babelnet

Klienti Babelnet umožnují šifrovat, dešifrovat, odesílat a přijímat zprávy a přiložené dokumenty prostřednictvím BMS/BAS, pořizovat a přehrávat vybrané formáty dokumentů přímo v aplikaci (fotografie, videa, hlasové nahrávky), ukládat zprávy a dokumenty v zašifrovaném tvaru, pracovat s konverzacemi více účastníků, vyhledávat kontakty v aplikaci i v centrálním adresáři.

Klienti Babelnet jsou k dispozici zdarma pro všechny významné platformy mobilních i stolních zařízení.

Každý uživatel může mít pod svým účtem registrováno více zařízení s libovolnou kombinací klientů.

Každé zařízení může být připojeno k více serverům

Webová administrativní konzole

Firemní správce provádí administraci serveru, uživatelů, skupin a zařízení prostřednictvím web rozhraní administrativní konzole Babelnet. Prostřednictvím konzole lze konfigurovat připojení k firemnímu LDAP adresáři, import uživatelských účtů a autentizaci pomocí SSO. Správce může generovat QR kódy pro registraci uživatelských zařízení, revokovat klíče, zařízení a uživatele a sledovat jejich připojení k serveru a statistiky provozu.

Webová správa zařízení uživatele

Uživatelé mají k dispozici web stránky pro správu svých zařízení s klientem Babelnet. Uživatelé mohou registrovat nová zařízení k BMS nebo zrušit stávající registrovaná zařízení.

Technologie a slovníček

Šifrování

Šifrování je jeden z účinných způsobů pro zabezpečení důvěrnosti dat. Šifrování je realizováno na základě kryptografického algoritmu, který provádí transformaci otevřených dat (plaintext) do šifrovaného textu (ciphertext). K šifrování musí existovat zpětná transformace – dešifrování. Všechny moderní kryptografické algoritmy používají k šifrování a dešifrování parametry– kryptografické klíče.

Kryptografické algoritmy, které používají stejný klíč pro šifrování i dešifrování se nazývají symetrické.

Kryptografie, která používá pro šifrování a dešifrování různé klíče, se jmenuje asymetrická kryptografie. Jeden klíč z klíčového páru lze zveřejnit (public key), zatímco druhý klíč zůstává soukromý (private key)

SHA-2

SHA-2 je rodina kryptografických hashovacích fukcí s různou délkou výstupu, které jsou široce používány v řadě kryptografických schémat a protokolů. Hashovací funkce je jednosměrná funkce, která transformuje vstupní data libovolné délky do hodnoty výstupu pevné délky, splňuje přitom požadavky na odolnost proti nalezení kolizí. Standardy hashovacích funkcí jsou popsány v publikaci FIPS PUB 180-4.

AES

Standardní symetrický šifrovací algoritmus AES používá klíče s délkou 128, 192 nebo 256 bitů, je popsán v dokumentu FIPS PUB 197. Pro šifrování zpráv a dokumentů používá Babelnet AES v módu CBC podle publikace NIST SP 800-38A.

Diffie-Hellman

Algoritmus nesymetrické kryptografie Diffie-Hellman je používaný komunikujícími stranami k nalezení shody na hodnotě symetrického klíče. Diffie-Hellman je popsaný v RFC 2631 a v publikaci NIST SP 800-56A. Algoritmus není odolný proti útoku MitM a musí být proto doplněn dalšími kryptografickými obrannými mechanismy.

RSA

RSA je rozšířený algoritmus nesymetrické kryptografie, používaný v řadě kryptografických schémat a protokolů. Standardem pro RSA je PKCS #1 v2.1, popsaný v RFC 3447.

Babelnet používá RSA v souvislosti s certifikátem veřejného klíče serveru.

HMAC

HMAC je algoritmus kombinující hashovací funkci a kryptografický klíč pro kontrolu integrity a autenticity dat. HMAC je popsán v RFC 2104 a jeho rozšíření pro použití hashovacích algoritmů SHA2 je uvedeno v RFC 4868.

Babelnet používá princip encrypt-then-authenticate který pomocí HMAC autentizuje každou šifrovanou zprávu a dokument, a kontroluje hodnotu HMAC před dešifrováním zprávy, a zabraňuje tak aktivním útokům směřujícím na změnu nebo podvržení šifrované zprávy.

Certifikát veřejného klíče

Certifikát umožňuje pomocí přenosu důvěry používat cizí veřejné klíče pro účely, ke kterým byly vydány certifikační autoritou v rámci infrastruktury PKI. Certifikát tvoří binární datová struktura obsahující identifikaci držitele, hodnotu jeho veřejného klíče a další údaje, je opatřená digitálním podpisem vydavatele. Standardem pro digitální certifikáty je X.509v3, interoperabilní profil je popsaný v RFC 3280.

Babelnet používá pouze certifikát serveru k účelu navázání SSL/TLS komunikace, autentizace serveru a podpisu požadavků na rozeslání notifikací.

Šifrování mezi koncovými body

Data jsou šifrována odesilatelem a mohou být dešifrována až koncovým příjemcem. Žádný uzel (server, router), kterým data prochází, je nemůže dešifrovat.

Babelnet používá aplikační šifrování mezi koncovými body komunikace jako základní bezpečnostní řešení.

SSL/TLS

Standardní kryptografické protokoly pro zabezpečenou komunikaci. SSL/TLS zahrnuje tři fáze:

 • dohodu účastníků na podporovaných kryptografických algoritmech
 • výměnu klíčů založenou na šifrování s veřejným klíčem a autentizaci založenou na certifikátu
 • šifrování provozu symetrickou šifrou

SSL/TLS zajišťuje šifrování pouze mezi dvěma sousedními body komunikace. Protokol TLS v2.1 je popsán v RFC 5246.

MitM útok

Man-in-the-middle je známý typ útoku, kdy útočník působí mezi odesilatelem a příjemcem zprávy a přesměrovává a mění zprávy tak, aby se odesilatel domníval, že komunikuje s příjemcem a příjemce se domníval, že komunikuje s odesilatelem; ve skutečnosti oba komunikují s útočníkem. Obranou proti MitM je autentizace příjemce a odesilatele, autentizace zprávy, kontrola integrity zprávy a kontrola klíčů alternativním bezpečným kanálem. Pro více informací viz https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack.

FAQ

Obecné

Kdo je autorem aplikace

Autorem aplikace a držitelem veškerých práv je společnost OKsystem a.s.

Čím se Babelnet podstatně liší od konkurenčních produktů?

 • Babelnet je primárně určen k zabezpečení komunikace pomocí silné kryptografie, ne pouze k poskytnutí komunikace zdánlivě zdarma
 • Babelnet Pro je navržen a vytvořen pro firemní prostředí a použití, umožňuje synchronizaci účtů s firemním LDAP adresářem, integraci s firemními aplikacemi a multifunkčními zařízeními.
 • Kompletní infrastruktura je v provozu a správě firmy, případně v cloudu pod přímou správou firemních správců.
 • Každý uživatel může mít více zařízení (PC, mobilní telefon, tablet…), odchozí i příchozí komunikace je synchronizována na všech těchto zařízeních.

Jaká mobilní zařízení jsou podporována?

iPhone s iOS 7.0 a vyšší, Android 2.2 a vyšší a BlackBerry 10.0 a vyšší.

Jsou podporovány počítače PC s Windows a Mac?

Je k dispozici klient Babelnet pro PC s Windows 7 a vyšší a Babelnet pro macOS 10.11 a vyšší.

Jaký je obchodní model

Babelnet Pro je komerční produkt, zákazníci nakupují licence a podporu. Celý produkt je vlastněn a provozován zákazníkem, neobsahuje tudíž skryté financování prostřednictvím reklamy, nebo využívání jakýchkoli informací o uživatelích a jejich datech.

Bezpečnost

Jak spolehlivě chrání Babelnet data?

Babelnet využívá šifrování mezi koncovými body přenosu, kontroluje integritu zašifrovaných zpráv a zajišťuje bezpečnou správu klíčů. Žádný server se neúčastní šifrování komunikace, žádné přenášené zprávy a dokumenty nezůstávají trvale uloženy na serveru a nevyužívá se žádný server třetí strany pro uložení a přenos dat.

Může firemní server Babelnet číst mé zprávy?

Ne, zprávy jsou zašifrovány na vašem zařízení a dešifrovány až na zařízení příjemce.

Jsou zprávy šifrovány i při uložení na mém zařízení?

Ano, všechny zprávy jsou uloženy zašifrované v prostředí aplikace Babelnet. Zprávy se dočasně rozšifrují pouze po zadání hesla Babelnet a rozšifrování klíče zařízení.

Jak jsou chráněny zašifrované zprávy v případě ztráty nebo zcizení zařízení?

Všechny uložené zprávy jsou šifrovány aplikací a hlavní šifrovací klíč zařízení je chráněn kvalitním uživatelským heslem aplikace Babelnet. Na platformě iOS je navíc použita systémová podpora šifrování dat a databáze. Mobilní zařízení nesmí mít aplikován jailbreak nebo root, je nezbytné používat kvalitní uživatelské heslo a je doporučené aktivovat možnost smazání zařízení na dálku.

Může být má komunikace sledována?

Babelnet zajišťuje ochranu privátnosti a obchodního tajemství při mobilní komunikaci ve firmách, se zákazníky a partnery. Neskrývá skutečnost, že šifrovaná komunikace mezi zařízeními proběhla.

Obsahuje Babelnet skrytá zadní vrátka pro rozšifrování komunikace?

Nic takového není možné. Celá infrastruktura je v prostředí zákazníka a ani jeho správce, ani poskytovatel aplikace nemá přístup ke kryptografickým klíčům, které vznikají a jsou uloženy pouze na zařízeních jednotlivých uživatelů.

Jak je Babelnet integrován s firemními adresářovými službami?

Babelnet server importuje účty uživatelů a jejich telefonní čísla z firemního LDAP adresáře, například z Active Directory. Vytvoření a správa uživatelů Babelnet je díky tomu značně zjednodušena. Babelnet server následně umožňuje synchronizovat změny účtů z LDAP (vytvoření, změnu, smazání).

Používání Babelnet

Proč bych si měl již od začátku zvolit heslo pro Babelnet?

Všechny zprávy a dokumenty v aplikaci Babelnet jsou zašifrovány právě tímto heslem. V případě, že se váš telefon dostane do nepovolaných rukou (ztráta, krádež, nebo když telefon necháte bez dozoru), vaše data a veškerá komunikace budou bez znalosti hesla nepřístupné.

Heslo by mělo být dostatečně silné, například minimálně 12 alfanumerických znaků a odolné proti slovníkovému útoku.

Heslo je nutné vždy zadat při startu aplikace. V případě mobilních zařízení lze povolit odemčení běžící aplikace Babelnet pomocí numerického PIN, nebo otisku prstu (pokud to podporuje příslušné mobilní zařízení). Protože je PIN či otisk slabší ochrana než heslo, po několika špatných zadáních PIN se Babelnet automaticky uzamkne heslem.

Ověřovací kódy nejsou stejné - co mám dělat?

Jsou zde dvě možnosti, proč se tak stalo.

První, pravděpodobnější důvod je, že příslušná protistrana má nový Diffie-Hellman klíčový pár, nejčastěji po reinstalaci aplikace. Nový klíč se automaticky synchronizuje a starý klíč se zneplatní synchronizaci, která je automaticky prováděna v určitých časových intervalech; synchronizaci se serverem můžete v aplikaci též vyvolat ručně z menu nastavení serveru.

Druhá možnost je, že někdo napadl server a snaží se vás odposlouchávat pomocí techniky man-in-the-middle. – více se můžete dozvědět zde: Man-in-the-middle útok. V tomto případě je nutné kontaktovat správce serveru.

Co znamená oznámení „Byly přidány další části zprávy“?

Pokud jsou odesílány zprávy prostřednictvím SMS, mohou být rozděleny do dvou nebo více částí. Pokud k tomuto dojde, prostě jenom poklepejte na odkaz v každé zprávě SMS zvlášť – pokud tak učiníte (je jedno v jakém pořadí), rozdělené zprávy budou Babelnetem rozšifrovány.

Zprávu jsem vymazal, ale chtěl bych si ji znovu přečíst, jde to?

Smazané zprávy jsou permanentně vymazány pouze na tom zařízení uživatele, kde byly smazány. Pokud má uživatel více zařízení, zpráva smazaná na jednom zařízení není automaticky smazána na ostatních zařízeních.

Pokud byla zpráva přijata ve formě zašifrované SMS a pokud nedošlo k vymazání daného kontaktu z aplikace Babelnet, můžete zprávu obnovit poklepáním na již přijatou zašifrovanou SMS.

Proč se mi v konverzaci zobrazují tlačítka Přidat a Blokovat?

Jedná se o konverzaci s kontaktem, který nemáte ve vašem adresáři. Jako ochrana před nevyžádanými zprávami od neznámých lidí je potřeba, abyste si každý nový kontakt, který vám pošle zprávu, přidali do svého adresáře a tím potvrdili, že od něj zprávy chcete dále přijímat. Pokud od tohoto kontaktu zprávy dostávat nechcete, zvolte možnost zablokovat.

Jak zablokovat kontakt?

Kontakt, který chcete zablokovat, najděte ve svém adresáři, zobrazte jeho detail a pak vyberte možnost Zablokovat. Blokované kontakty lze kdykoli odblokovat přes nastavení aplikace, část Blokované kontakty.

Proč nemohu psát do konverzace?

Do konverzace není možné posílat zprávy, pokud mezi příjemci konverzace je nějaký kontakt, který máte blokovaný. Pro pokračování v konverzaci buď kontakt odblokujte, nebo ho odstraňte z příjemců konverzace.

Proč se u některých zpráv zobrazují varovná znamení (vykřičníky)?

Pokud zpráva nebyla některým z příjemců doručena, je u ní zobrazeno varování. Bližší informace o tom, komu zpráva přišla nebo nepřišla získáte po zobrazení detailu dané zprávy.

Zapomněl jsem své heslo do Babelnetu – mohu stále vidět své zprávy?

Toto není možné. Vaše soukromé zprávy v aplikaci Babelnet jsou chráněny šifrováním pro případ, kdy se telefon ocitne v nepovolaných rukou. Jedinou možností pro rozšifrování zpráv je zadání hesla zařízení.

Zapomněl jsem své heslo do Babelnetu – je možné heslo nějak obnovit?

Toto není možné. Vaše heslo není nikde uloženo z důvodu ochrany údajů uložených v aplikaci není obnova hesla podporována. Jedinou cestou jak dál používat Babelnet je kompletně celou aplikaci přeinstalovat a znovu se pak zaregistrovat k serveru pod svým účtem. Dojde tak ale ke ztrátě všech dat uložených v aplikaci.

Co se stane při smazání serveru?

Server a všechny kontakty z něj jsou smazány z vašeho zařízení. Konverzace v zařízení zůstanou, ale kontakty v nich jsou označené jako DELETED. Pokud se znovu přihlásíte na stejný server, původní kontakty se s novými – ačkoli stejnými – nespojí a zůstanou ve stavu s označením DELETED. Jedná se o bezpečnostní opatření.

Proč u některých kontaktů vidím pouze adresu (Babelnet jméno) a ne jejich jméno?

Tyto kontakty jsou nedostupné nebo byly na serveru smazány. Pokud budou na serveru obnoveny nebo se stanou znovu dostupnými, budou informace o nich znovu zobrazeny.

Co dělat, když se SSL certifikát v administrátorské konzoli tváří jako nedůvěryhodný?

Zde si stáhněte kořenový certifikát pro Babelnet a nainstalujte jej jako důvěryhodný.

Otisk certifikátu SHA-1: 6068AF9D C73F9683 5CF18618 71128521 8CBBD612

Varování

Varování KontaktX má od 12.3.2016 nový klíč

Varování se vyskytuje v konverzaci, kde některý z kontaktů změnil svůj klíč. Změna klíče je nejčastěji vyvolána přeinstalováním nebo výměnou zařízení. Je vhodné danou osobu kontaktovat a ověřit si, zdali došlo opravdu k přeinstalování nebo výměně zařízení. Pokud ne, kontaktujte neprodleně správce serveru.

Varování Uživatel si pravděpodobně přeinstaloval zařízení

Varování se vyskytuje v konverzaci, kde některý z kontaktů má přerušenou číselnou řadu zpráv. To se nejčastěji stává při přeinstalování nebo výměně zařízení s tím, že si uživatel přenesl svůj klíč. Je vhodné danou osobu kontaktovat a ověřit si, zdali došlo opravdu k přeinstalování nebo výměně zařízení s přenesením klíče. Pokud ne, kontaktujte neprodleně správce serveru.

Varování Chyba při přenosu dat

Při zobrazení této chyby prosím neprodleně kontaktujte správce vašeho serveru, může se jednat o útok na server Babelnet.

Řešení problémů

Při vypnuté aplikaci se nezobrazuje nová zpráva.

Android

Tato chyba se vyskytuje pouze u Androidu od některých výrobců (např. Huawei a Xiaomi). Důvodem chyby je snaha výrobců telefonu o větší výdrž baterie. U Androidu od těchto developerů musíte aplikaci Babelnet přidat do seznamu chráněných aplikací.

 • Huawei

  Tento seznam naleznete u Huawei mobilních telefonů v:
  Nastavení -> Rozšířená nastavení -> Správce baterie -> Chráněné aplikace. Zde zapnout Babelnet jako chráněnou aplikaci
  (Settings -> Advanced Settings -> Battery Manager -> Protected Apps)

 • Xiaomi

  1) Settings -> Manage Apps' Battery Usage -> Choose Apps.
  2) Settings -> App Notifications

Problém s kontakty nebo psaním zpráv.

Všechny platformy

V aplikaci Babelnet jděte do Nastavení -> Nastavení serveru -> Vyberte server a v dolní části zvolte reset dat. Tímto se kompletně synchronizuje server s aplikací.

Ke stažení

Uživatelské příručky

Android Windows iOS OSX

Software

Mobilní zařízení

iOS Android

Stolní počítače a laptopy

Mac Windows desktop

Dokumenty

White Paper
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.