PODMÍNKY POUŽITÍ

služby Babelnet, provozované společností OKsystem a.s., IČ: 27373665, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 140 21

 1. Definice/výkladová pravidla
  1. Pro účel těchto podmínek použití mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:
   1. Podmínkami se rozumí tyto podmínky použití, a to vždy v aktuálním znění dostupném elektronicky na internetových stránkách Provozovatele na adrese: https://www.babelnet.com;
   2. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky OKsystem, a.s., IČ: 27373665, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20326;
   3. Službou se rozumí internetová služba Babelnet provozovaná Provozovatelem, tak jak je blíže definována v čl. III. těchto Podmínek;
   4. Klientem se rozumí software pro mobilní zařízení nebo software pro počítač určený Provozovatelem pro využití Služby;
   5. Uživatelem se rozumí každá osoba užívající Službu, která se na základě svého souhlasu s těmito Podmínkami jimi zavazuje řídit;
   6. Jménem se rozumí unikátní alfanumerický identifikátor s minimální délkou 6 znaků, který zvolí Uživatel při registraci k Službě;
   7. Účtem se rozumí účet Uživatele vytvořený a zaregistrovaný pod Jménem na internetovém serveru používaném k poskytování Služby. K přihlášení se k Účtu je používáno přihlašovací heslo zvolené Uživatelem;
   8. Adresou se rozumí unikátní identifikační označení, pod kterým je možné v rámci Služby komunikovat s jinými Uživateli na základě znalosti jejich Adresy. Adresa má tvar Jméno#babelnet.com.
 2. Obecné
  1. Užíváním Služby vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se jimi v plném rozsahu řídit. Před prvním užitím Služby je nutné tyto Podmínky řádně prostudovat a přijmout. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky průběžně měnit a aktualizovat, přičemž nové Podmínky nabudou účinnosti jejich zveřejněním na adrese https://www.babelnet.com. Každým novým užitím Služby vyjadřujete opakovaný souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek.
  2. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby.
  3. Tyto Podmínky mají přednost před případnými obchodními podmínkami Uživatele bez ohledu na to, zda jsou Provozovateli známy, či zda je Provozovatel výslovně odmítl či nikoli.
  4. Otázky neupravené těmito Podmínkami se řídí právními předpisy České republiky. Strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu s Podmínkami a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující povahy. Strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.
  5. Internetové stránky Provozovatele mohou používat tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve Vašem internetovém prohlížeči.
 3. Specifikace služby
  1. Provozovatel je provozovatelem Služby, která umožňuje odesílat a přijímat šifrované zprávy a jejich přílohy mezi Klienty prostřednictvím sítě internet. Veškeré přenášené zprávy a dokumenty jsou šifrovány a kontrolovány na integritu mezi koncovými body přenosu, tj. mezi Klientem odesilatele a Klientem příjemce.
  2. Služba umožňuje každému Uživateli zaregistrovat svůj Účet pod Jménem a neověřuje při tom jeho skutečnou identitu. Je odpovědností každého Uživatele, aby si ověřil alternativním způsobem skutečnou identitu kontaktů, s kterými komunikuje, například prostřednictvím telefonického hovoru a kontroly kódu klíče.
  3. Služba používá internetový server Provozovatele, na kterém je nutné zaregistrovat Účet. Server nezná skutečnou identitu Uživatele ani ostatních osob, s kterými komunikujete, a v žádném případě neumí rozšifrovat žádnou komunikaci, data nebo dokumenty. Server zasílá zprávy výhradně příjemcům jmenovitě vybraným odesílatelem. Server neuchovává zasílané zprávy ani přiložené dokumenty déle, než se je podaří doručit, nebo uplyne maximální doba pro jejich doručení. Kromě doručování zpráv server distribuuje a synchronizuje veřejné klíče Uživatelů na Klienty.
 4. Omezená záruka
  1. Provozovatel nezaručuje, neprohlašuje ani neposkytuje ujištění, že Vaše užívání Služby bude nepřerušené a bezchybné, a Vy souhlasíte s tím, že Provozovatel může v nepravidelných intervalech Službu vyřadit z provozu nebo ji v souladu s podmínkami tohoto ujednání zrušit či omezit.
  2. Jste výslovně srozuměni a souhlasíte s tím, že Služba je poskytována „tak, jak je“. Provozovatel výslovně odmítá všechny záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo odvozené, zejména odvozené záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení právních předpisů. Provozovatel zejména nijak nezaručuje, že:
   1. Služba bude odpovídat Vašim požadavkům;
   2. vaše užívání Služby bude včasné, nepřerušované a bezchybné;
   3. informace, které prostřednictvím Služby získáte, budou přesné a spolehlivé;
   4. budou opraveny jakékoli vady či chyby v softwaru, který vám bude v rámci Služby poskytnut.
  3. Provozovatel při provozování Služby vynaloží veškerou právními předpisy vyžadovanou a rozumně očekávatelnou odbornou péči tak, aby minimalizoval možnost jakéhokoli negativního zásahu do Služby a do dat Službou přenášených. Neprohlašuje však a ani nezaručuje, že v souvislosti se Službou nedojde k žádné ztrátě, poškození, útoku, virové nákaze, napadení hackery a jiným případům narušením bezpečnosti, a odmítá jakoukoli odpovědnost ve vztahu k uvedeným událostem, pokud k nim dojde.
  4. K veškerým materiálům doručeným nebo jinak získaným v rámci užívání Služby přistupujete dle vlastního uvážení a na vlastní riziko a ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody na Vašem zařízení či počítači nebo za ztrátu dat v důsledku doručení nebo získání takových materiálů. Dále berete na vědomí, že Služba není určená ani vhodná k použití v situacích a prostředích, kde by selhání, zpoždění, chybovost nebo nepřesnost obsahu, dat či informací poskytovaných Službou mohly vést ke smrti nebo zranění osob či k závažné škodě na majetku nebo životním prostředí.
 5. Omezení odpovědnosti
  1. Provozovatel vynaloží při poskytování Služby přiměřené úsilí a řádnou péči. Použitím Služby výslovně souhlasíte a jste srozuměni s tím, že Provozovatel nenese žádnou hmotnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné ani jiné škody, zejména povinnost odškodnění za ušlý zisk, ztrátu obchodní hodnoty společnosti, ztrátu možnosti užívání, ztrátu údajů, náklady na zajištění náhradního zboží či služeb a jakékoli nehmotné újmy (a to i tehdy, pokud byl Provozovatel o možnosti vzniku takových škod informován) vzniklé v důsledku:
   1. užívání nebo nemožnosti užívání Služby;
   2. jakékoli změny Služby nebo jakéhokoli dočasného či trvalého ukončení Služby nebo její části;
   3. neoprávněného přístupu k Vašim přenosům či datům nebo v důsledku jejich změny;
   4. smazání, poškození nebo neuložení, neodeslání či nepřijetí Vašich přenosů či dat v rámci Služby nebo jejím prostřednictvím;
   5. prohlášení nebo jednání jakékoli třetí strany ve vztahu k Službě;
   6. jakékoli jiné záležitosti související se Službou.
 6. Omezení užívání
  1. Souhlasíte s tím, že budete Službu používat výhradně pro účely povolené těmito Podmínkami a pouze v rozsahu, který připouštějí příslušné právní předpisy. Pokud Vaše používání Služby nebo jiné jednání úmyslně či neúmyslně ohrozí schopnost Provozovatele poskytovat Službu nebo jiné služby, bude Provozovatel oprávněn podniknout veškeré přiměřené kroky k ochraně Služby a svých systémů, včetně případného pozastavení Vašeho přístupu ke Službě nebo zrušení Vašeho Účtu.
 7. Informace o službě
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo rozesílat informace o Službě registrovaným Uživatelům.
 8. Změny služby
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit a stanovit nové nebo doplňující podmínky Vašeho používání Služby. O případných změnách a doplňujících podmínkách a ustanoveních budete informováni, a pokud je přijmete, začnou být ihned účinné a stanou se součástí tohoto ujednání. Další používání Služby se v tomto kontextu vnímá jako přijetí změn Podmínek. Pokud takové změny odmítnete přijmout, je Provozovatel oprávněn okamžitě ukončit vzájemný závazkový vztah a zrušit Váš Účet. Souhlasíte s tím, že Provozovatel nebude vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědný za žádnou změnu ani ukončení Služby.
  2. Provozovatel může provést automatickou kontrolu Vaší verze Klienta a je oprávněn čas od času automaticky provádět změny konfigurace a vydávat aktualizace Klienta. Můžete být vyzváni k aktualizaci Klienta, abyste jej mohli používat i nadále. Souhlasíte s přijetím těchto aktualizací v souladu s těmito Podmínkami. Provozovatel nemá povinnost provádět jakékoli aktualizace ani negarantuje, že bude schopen pokračovat v podpoře starších verzí Klienta.
  3. Provozovatel může příležitostně provádět údržbu nebo upgrade Služby nebo webových stránek nebo základní infrastruktury umožňující používání Služby. Za tímto účelem může Provozovatel dočasně pozastavit nebo omezit používání určitého nebo veškerého takového softwaru, produktů nebo webových stránek, dokud nebude prováděná údržba nebo upgrade dokončeny. Uživatelům nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z takového pozastavení nebo omezení funkčnosti softwaru, produktů nebo webových stránek Provozovatele.
 9. Vaše používání Služby

  A. Váš Účet

  1. Služba vyžaduje pro vytvoření Účtu registraci založenou pouze na zadání Jména. Provozovatel kontroluje výhradně unikátnost Jména, nekontroluje a neschvaluje obsah a význam Jména. Provozovatel ani Služba nijak neověřují skutečnou identitu Uživatele Účtu.
  2. Váš Účet je chráněn přihlašovacím heslem, které si při registraci Účtu budete muset vytvořit. Vaše přihlašovací heslo nikomu nesdělujte. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které jeho prostřednictvím probíhají.
  3. Pod svým účtem můžete šifrovaně komunikovat s těmi Uživateli, jejichž Adresu přesně znáte. Služba neumožňuje prohledávat databázi Uživatelů, je tedy na vás, komu svoji Adresu sdělíte.
  4. Vytvořením Účtu se nestáváte vlastníkem tohoto Účtu ani příslušného Jména a Adresy a nevzniká vám k nim žádné právo, s výjimkou práv výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel není oprávněn Účet jakkoliv převádět na třetí osoby. Provozovatel je oprávněn Vaše Jméno kdykoliv změnit nebo zrušit Váš Účet.

  B. Vaše jednání

  1. Souhlasíte s tím, že se při používání Služby nebudete dopouštět následujícího jednání:
   1. užívat Službu v rozporu se zákony země, v níž se nacházíte;
   2. přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, obtěžující, ohrožující, závadný, trýznivý, urážlivý, pomlouvačný, výhrůžný, násilný, obscénní, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný;
   3. obtěžovat jiné osoby, vyhrožovat jim či působit újmu;
   4. pokud jste dospělá osoba, požadovat od nezletilé osoby, kterou osobně neznáte, osobní nebo jiné údaje;
   5. vydávat se za osobu nebo entitu, jíž nejste;
   6. podílet se na porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví nebo vyzrazovat jakákoli obchodní tajemství či důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací;
   7. odesílat nevyžádaná obchodní sdělení;
   8. zasílat, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené s cílem poškodit, narušit nebo omezit normální provoz Služby (nebo kterékoli její části) nebo jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru;
   9. narušovat nebo poškozovat provoz Služby, stejně jako jakýchkoli serverů a síti připojených ke Službě, nebo jakékoli zásady, požadavky a předpisy sítí připojených ke Službě;
   10. plánovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo se na ní podílet;
   11. shromažďovat a uchovávat osobní údaje jiných uživatelů Služby, které mají být použity v souvislosti s některou z výše uvedených zakázaných činností.
  2. Provozovatel není původcem obsahu komunikací ani neověřuje, neschvaluje a nenese žádnou odpovědnost za obsah komunikací, který je výsledkem používání Služby.
 10. Licence
  1. Provozovatel na základě dodržení těchto Podmínek tímto poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Službu (licenci) pouze pro osobní nebo vlastní vnitřní potřebu Uživatele. Služba nesmí být na základě této licence použita pro komerční účely a výsledky činnosti spojené s využitím Služby nesmí být použity k obchodním účelům. Licence je poskytována jako omezená, nevýhradní, nepřenosná a bezplatná a je určena k užívání Služby ve smyslu čl. III. těchto Podmínek. Jiné využití je možné pouze po předchozím písemném schválení ze strany Provozovatele.
 11. Autorská práva
  1. Veškerý obsah uvedený na webových stránkách Provozovatele jako jsou zvuky, text, grafika, loga, ikony, obrázky, zvukové klipy, digitální soubory a software ke stažení, jsou vlastnictvím Provozovatele a je chráněn zákonem. Takový obsah chráněný autorskými právy nesmí být užíván bez výslovného souhlasu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva, která jím nejsou výslovně udělena.
  2. Služba, Klient a jakékoliv jiné služby nebo software poskytnuté Provozovatelem jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a jsou chráněny autorským právem. Uživatelé nejsou oprávněni jakkoliv do softwaru a databáze Služby a Klienta zasahovat, zpracovávat, upravovat či jinak je měnit, ani rozmnožovat, dekompilovat, rozkládat a zpětně analyzovat.
 12. Porušení podmínek
  1. Pro případ porušení těchto Podmínek je Provozovatel kromě jiných možností výslovně uvedených v těchto Podmínkách rovněž oprávněn:
   1. zrušit Uživatelův Účet a zamezit jeho dalšímu přístupu ke Službě, včetně použití technických prostředků k zamezení dalšího přístupu,
   2. požadovat náhradu újmy vzniklé Provozovateli v důsledku porušení těchto Podmínek a vydání bezdůvodného obohacení, v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 13. Závěrečná ujednání
  1. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto Podmínek platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Podmínek se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.
  2. Pokud by jakékoliv omezení odpovědnosti Provozovatele bylo vzhledem k donucujícím zákonným ustanovením neplatné, je třeba tuto skutečnost vykládat tak, že příslušné omezení zůstává platné v nejvýše přípustném rozsahu.
  3. Tyto Podmínky a všechny vztahy vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s nimi se budou řídit právními předpisy České republiky.
  4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2016.

Podmínky použití služby Babelnet, verze 1.0

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.